කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

අකීකරු පුත‍්‍රයාට ලියමි – Isuru Prasanga – ඉසුරු ප්‍රසංග

පූර්විකාව

කවියකු උපන් කල
මව්වරු හඩා වැලපෙති
ඒ දරුවා තමාට නොව
ලෝකයට හිමිවන බැව් දැන

ස්ටෙපාන් ත්සනෙව් බල්ගේරියාව

නුඹ උපන් කල
හඩා වැළපිනි මව
කවියකු නිසා නොව
උපන් එ සැනෙහි
නාඩාම නුඹ හුන් වග දැක…

ලොව දැක නිබඳ
හඩා පල නැතියෙන
හුනිව ද දරා සිත දැඩිකර…

විනම් කවියකු මෙරට
වලඳින ගුහා සුව මිස
ලොවට උන් හිමි නැතියෙන
දුක්වන කරුණු නැත මව්නට…

වැළපෙයි අදත් නුඹ මව
කවියකු නොවු පුතු ගැන…

කවි සිත කවියටම
නොව ලෝකයට පුද කර
රතු මලෙක රූ ලැබ
නුඹ පිපෙන ගොහොරෙහි තතු දැන…

තුරු හිසක තරු සැගව

Advertisements

February 25, 2009 - Posted by | Isuru Prasanga - ඉසුරු ප්‍රසංග

1 Comment »

 1. r;=f,djg lú ,shQ
  lúhkag oeka yrs jev
  rc;=ul= bkakjd
  m%Yia;s .S ,shkakg

  f.fkkakg kj f,djl
  wreke,a, fï ìug
  lú ,shqj lúhd
  b;sx oeka fldfyduo@

  wysñ ù ;ukg
  ysñ jk neúka f,djgu
  r;=uf,l Wm;g
  uõmshka je<fmk nj
  ,shQ Tfí ujqkg
  ¥lajk lreKq ke;
  Tn kej; lsisosk
  fkduhk neúka tu u.

  uka;%Slug ysñjqK
  jdykj,g jegqmg
  f,dn ne| rcqka miqmi
  hk lekys¨ka hku.
  nr lr orka hk tl
  ;rï fjo lúfhl= yg

  cSúf;a lsisosk
  rc ue÷rej, b÷,a fkdme;=j
  ksIañf.a ku yer
  wfka Tfn msgqjg
  oukakg fjk kula fkdue;so@

  okakjdkï Tyq
  rcqka fjkqfjka úlsfKk
  ;j;a m;a;r ln,l
  ;sfnk ;j msgqjl
  ;nk nj u;= ;u ku
  ishosú kid .kq we;
  urd oeuqug m<uqj

  b;sx kj;skakï
  jev we;s ksid Tnyg
  fõosld ye¥ug
  k,d fnr t,a,d
  W;=uka iu. rÕkd
  ysj,a jxfYajqka yg

  Comment by Janaka | September 30, 2009 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: