කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

උතුමා වත – Isuru Prasanga – ඉසුරු ප්‍රසංග

රජය හිතෙන හිතෙන විදිහට පඩි වැඩි කරන නිසා තමයි ජීවන වියදම මේ තරම් සැර….. අර්ථ ශාස්ත්‍රයට අනුව නම් ජීවන වියදමට විසඳුම පඩි වැඩි කිරීම නොව අඩු කිරීමයි.
(ඇමතිවරයෙක් : පුවත්පත් සාකච්ඡාවකදී)

අර්ථ ශාස්ත්‍ර දත් – පාලන ශාස්ත්‍ර දත්
කාව්‍ය ශාස්ත්‍රය බෝ දත් – නාට්‍ය ශාස්ත්‍රය කප් ලත්
මැතිඳුනේ් – ඔබ අපට මහමෙරකි

කෙටිල්‍ය රිකාඩෝ – ඇඩම් ස්මිත්
මාක්ස් එංගල්ස් මෙහි එන්න
රඟපාමු රඟපාමු නෙක චරිත
අදියුරු අපේ් මැතිඳුය

වඳිමු වඳිමු භරත මුනි ද – නිබඳ ඔබේ දෙපා වැළඳ…
බලති බලති මෙරට දනෝ – රඟහල් ඇති හැම අඟලක…
රඟති රඟති මැති උතුමෝ – බැඳ බහුරූ පා සිරි වෙස
දෙයියො තමයි රැඟ=ම් දුන්නෙ – අපේ් සියළු දුක් නසන්ට

හා එන්න ප්‍රීති වෙන්න ගී කියන්න පෙම්බරෝ
මේ වගේ රටක් තව කොහේ් ඇද්ද සුන්දරෝ

බනවා මැතිවර සුමිතුරු – ලැබවා සොඳ පඩි විසිතුරු
ගිලබා රස රිසි මසවුල – පෙරවා ගන සළු පිවිතුරු

පිනවා කුණු කය නිරතුරු – පුරවා දොර දොර අටුකොටු
මෙපුර දනෝ කෙළිති කෙළිති – කඩවල බඩු හිඟ වන තුරු

බඩු හිඟය දුරු කර – හැකි නම් පඩිය තව අඩු කර
රට රකින මැතිඳුට – ජනතාව බිම දපා වැඳ වැටෙයි
ඇමති මව පෙර කල – හිතවත්ව උන් සිවලෙකු
අණ්ඩ උස්සා – ජනයාට මල් වැහි වස්සයි

කඩවල බඩු හිඟයි – ඒ නිසා බඩු මිල දැන් සැරයි
අරගලත් නරකයි – ඇමති පුක නම් හොඳයි
බඩගිනිම නම් – ලෙව කන්ට දෙනවා සත්තයි

Link : කවියේ බ්ලැක් කොමඩිය

Advertisements

February 25, 2009 - Posted by | Isuru Prasanga - ඉසුරු ප්‍රසංග

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: