කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

ඒ කාලකන්නි මල – E.A. Dawson Preethi – E. A. ඩෝසන් ප්‍රීති

කවුරුත් දැක්ක ද කාලකන්නි මලක්
පිපුනු උද්‍යායනයේ
ඊයේ අපි කල් මැරූ
මහ සල් ගහ යට
මිටි පඳුරෙ

ආදරෙ ගැනම අතොරක් නැති කතා
අසා හිඳ හිඳම කාලකන්නි වුන
මලක්
පිපෙන්නට ලැජ්ජාවෙන්
ඇඹරි ඇඹරි

සමනලයටත්
එක මොහොතක් රසවත්
ඇති බව සිත යට සැගව ගත්

එක දවසින් ඉපදී
වැඩිවිය පත් වී
රමණය කර
එදාම මියෙන
සමනලයටත්
එක මොහොතක් රසවත්
ඇති බව සිත යට සැගව ගත්
ඒ කාලකන්නි මල

පිපුනා දුටුව ද කවුරුහරි

Advertisements

February 25, 2009 - Posted by | E.A. Dawson Preethi - E. A. ඩෝසන් ප්‍රීති

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: