කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

ඔබ හිනැහෙන විට – Mahagamasekara – මහගමසේ්කර

ඔබ හිනැහෙන විට
මුලූ ලොව
ඔබ සමඟින් සිනා සෙයි

ඔබ වැලපෙන විට
මුලූ ලොව
ඔබ අතහැර සිනා සෙයි

හෙට ඉරක් පායයි

Advertisements

February 25, 2009 - Posted by | Mahagamasekara - මහගමසේ්කර

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: