කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

Intro. – Charith Senadheera – චරිත් සේ්නාධීර

charith
චරිත් සේ්නාධීර කවියෙකි. සිත්තරෙකි. කංචුක නිර්මාණ ශිල්පියෙකි. අනන්තයට යන පාර දිගේ් ඇතුළු බොහෝ ප්‍රකට ගීත ලියූ චරිත් ආනන්දයේ් ආදි සිසුවෙකි. ඔහු දැනට ඇඟළුම් ක්ෂේ්ත්‍රයට සම්බන්ධව විලාසිතා නිර්මාණ ශිල්පියෙකු ලෙස රැකියාවක නියුතුව සිටී. සිත්තම්කරණයෙහි ඇති සිය හැකියාව සහ කවිකම මුහු කොට පර්යේ්ෂණාත්මක නිර්මාණ චාරිකාවක නියැලෙයි.
chariths@masholdings.com
Advertisements

February 25, 2009 - Posted by | Charith Senadheera - චරිත් සේනාධීර

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: