කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

Intro. – E.A. Dawson Preethi – E. A. ඩෝසන් ප්‍රීති

dawson
E. A. ඩෝසන් ප්‍රීති, මාතර රාහුල විද්‍යාලයෙන් සහ මොරටුව සරසවියෙන් ශිල්ප හදාරා ඉංජිනේ්රු වෘත්තිකයෙකු වශයෙන් දැනට ඩුබායි හී සේ්වය කරයි. සිය පළමු නිර්මාණ එකතුව මුචලින්ද තාප්පය නමින් 2008 දී එළි දැක්වූ ඩෝසන්, බූන්දිය සමග එක්ව සයිබර් සාහිත්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වල නිරතව හිඳියි.
මුචලින්ද තාප්පය 2008
dawsonpreethi@gmail.com
Dawson Preethi EA, TODINI Costruzioni Generali S.p.A, Dubai Branch
වචන ටැක්සිමුචලින්ද තාප්පය
0777 260817
Advertisements

February 25, 2009 - Posted by | E.A. Dawson Preethi - E. A. ඩෝසන් ප්‍රීති

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: