කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

Intro. – Piyankarage Bandula Jayaweera – පියන්කාරගේ් බන්දුල ජයවීර

piyankarage-bandula-jayaweera
අත්දැකීම් බහුල කවියෙකි. වත්මනෙහි කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේ්ශීය ලේ්කම් කාර්යාලයේ් සේ්වය කරයි.
අතීත කාමය 2001

ප‍්‍රථම මුද‍්‍රණය 2001 සැප්තැම්බර්
දෙවන මුද‍්‍රණය 2008 ඔක්තෝබර්

ISBN: 955-97588-0-9

ප‍්‍රකාශණය

අච්චු සහ රූප
45 කොස්වත්ත පාර නාවල
දුර: 011-2862064

bandulajayaweera@yahoo.com
4817, සිරිමංගල පාර, වල්පොල, මාතර.
0412273362
Advertisements

March 2, 2009 - Posted by | Piyankarage Bandula Jayaweera - පියන්කාරගේ් බන්දුල ජයවීර

1 Comment »

  1. Hello bandula,

    I’m very happy to read your poems again.I read your poems from the time that u start to write. Now I can see a good progress. I have a collection of your poems(paper cuttings) wish you good luck!

    Comment by Thulya Sanwedini | November 27, 2009 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: