කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

කුකුළු කූඩුවට ආ සොල්දාදුවා – Piyankarage Bandula Jayaweera – පියන්කාරගේ් බන්දුල ජයවීර

දෙසවන් පතුල් දෙදරවන
වෙඩි හඩ බෝම්බ හඩ
වෙනුවටකුකුළු කිකිළියන්නේ
“කුක්කු- කූ” “කෙකර හඩ”
සවන්පත් පිරිමදී…
“නුඹලා සේම පෙර දින
සිරවී සිටියෙමි මමද…”
“මසට” – “බිත්තරයට”
කවරදා කොයි මොහොතක
ගනීදැයි නොමදැන
දෙගිඩියාවෙන් ගැහෙන හදවතින
එලෙසින්ම
නුඹ සැම හද ගැහෙන රාවය
මට දැනෙනමුත් සකියනි…
බඩ වියත උදෙසා
අන් මගක් නොවූ තැන
මෙලෙසින් “තැන් මාරු” කර
දිවි රැක ගන්ට සිතුයෙමි…

අතීතකාමය

Advertisements

March 3, 2009 - Posted by | Piyankarage Bandula Jayaweera - පියන්කාරගේ් බන්දුල ජයවීර

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: