කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

දුරින් දැනෙන නුඹ සෙනෙහස – Sanjeewika Manohari Dayananda – සංජීවිකා මනෝහාරී දයානන්ද

අරුණට පළමුව හිනහෙන
මල් තුහිනෙක මුදු සිහිලස
කොපුලත තැවරෙන ගානයි
දුරින් දැනෙන නුඹ සෙනෙහස

සඳ පානට රිදීවන්ව
දිලෙනා රූ පිණි අහුරක
දැවටෙන සඳ සෙවනැල්ලයි
දුරින් පිපෙන නුඹ සෙනෙහස

ගණ අදුරට වියන් බදින
නිල්මල් තරු කැට අතරේ
උල්කාවක් නොවී ඉන්න
ඒ එළියෙන් සැනසෙන්නම්
නුඹ නිල් අහස ළඟයි
ම තණ පලස, දුරයි

Advertisements

March 3, 2009 - Posted by | Sanjeewika Manohari Dayananda - සංජීවිකා මනෝහාරී දයානන්ද

1 Comment »

  1. http://blog.inetlanka.com/
    එකතුවෙන්න

    Comment by චතුරංග රූපසිංහ | March 9, 2010 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: