කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

නිගමනය – Gamunu P. Dasanayake – ගැමුණු පී. දසනායක

අස්වැන්න නෙළු පසු
පාළු වූ බිම තිබී
ඇහිඳ ගත් ගල් කැටය

විසි කරන්නට හිත නො දෙයි
අත අදියි
හරි ම පුදුමයි
අමුත්තක් වගෙ දැනෙයි

හාස්කම් ඇති පිළිමයෙක
ගැලැවී ගිය පතුරක් ද
නැතිනම් සඳකඩ පහණක ද
මුහුණත කැටයම් වූ
මේ ගල් කැටය

සඳකත් පහණක් ද
එහෙත් නැත කඳුළක්
සඳ මතක සිහි කර
ඇස දිය ව වගුරණ

කලක් දිලිහුණ
අහසෙ වැජඹුණ
පසුව ගිනිගෙන
කඩාගෙන වට
තාරකාවක් නො විය නො හැකි ය
මුහුණ රැුලි වැටුණ
හම කළු ගැහුණ
මේ ගල් කැටය

පොද වැස්ස

Advertisements

March 3, 2009 - Posted by | Gamunu P. Dasanayake - ගැමුණු පී. දසනායක

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: