කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

පර්දාව – Anjana Jayaweera – අංජන ජයවීර

ආදරයේ දුහුල් පට
සිරකර තැනූ
කළු පාට ඝන රෙද්ද

Advertisements

March 3, 2009 - Posted by | Anjana Jayaweera - අංජන ජයවීර

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: