කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

බිමට නොබසින කුරුල්ලකුට – Nandana Weerasinghe – නන්දන වීරසිංහ

අහසෙහිම නිබඳ සරමින
වලා පෙළ වැළඳ ගිම් නිවමින
අරුණු කෙඳි තුඩගින් ගෙන
හී වෙසින් මුදුනට ඇදෙමින

අවර අහසෙහි රන්වන
පැළැඳ ගී රැවු නගමින
මිතුර ඔබ ලගිනුයෙ මදකට
ගුවනෙහි දැයි කිව මැන

බොන්නේ මුවරද
සුළං දහරට මුසුවන
සියුමැලි වලා බිඳ බිඳ
තුඩින් ගෙන කුස නිවනෙ

මිතුර ඔබ කිසි මොහොතක
බොන බුදින තැන් සොයමින
පොළොව ඇසුරට නොපැමිණ
ගගන යහන සොයනෙ

නමුදු අහසෙහි මාරුත
අතර පිය පතර දුබල වු
දිනෙක ඔබ ලගින මුදුනෙහි
පාද මහ පොළොවෙහි

චන්ද බිම්බ

Advertisements

March 3, 2009 - Posted by | Nandana Weerasinghe - නන්දන වීරසිංහ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: