කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

Intro. – Anjana Jayaweera – අංජන ජයවීර

anjana-jayaweera
1988 දී උපන් අංජන ලාබාල වියේ් සිටම කවියට පෙම් බඳින තරුණ කවියෙකි. පරිගණක ක්ෂේ්ත්‍රයේ් රැකියාවක නියුතු වෙන අංජන බූන්දිය සමග සයිබර් සාහිත්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වල නියැලෙයි.
anjana.jayaweera@gmail.com
යථාර්ථය අකුරු කරන්නට
0714611800
Advertisements

March 3, 2009 - Posted by | Anjana Jayaweera - අංජන ජයවීර

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: