කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

Intro. – Gamunu P. Dasanayake – ගැමුණු පී. දසනායක

ගැමුණු පී. දසනායක සරල මටසිලිටි බස් වහරකින් ගැඹුරු ජීවන අත්දැකීම් ස්පර්ශ කිරීමෙහි සමත් කවියෙකි. මල් සුවඳ උදෑසන නමින් සිය පළමු කවි එකතුව එළි දැක්වූයේ්ය.
මල් සුවඳ උදෑසන, පොද වැස්ස
gamunup@yahoo.com
අඟුරුමුල්ල, නරාවල, පෝද්දල, ගාල්ල.
072-3580702
Advertisements

March 3, 2009 - Posted by | Gamunu P. Dasanayake - ගැමුණු පී. දසනායක

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: