කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

Intro. – Nirodha Thushari Nanayakkara – නිරෝධා තුෂාරි නානායක්කාර

බස්වහර සහ රීතිය අතින් සුවිශේ්ෂී අනන්‍යතාවයක් සහිත කිවිඳියකි.
251/බී, දිල්මි, බෝපැත්ත, ඌරාපොල
Advertisements

March 3, 2009 - Posted by | Nirodha Thushari Nanayakkara - නිරෝධා තුෂාරි නානායක්කාර

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: