කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

පියාපත – Rathna Sri Wijesinghe – රත්න ශ්‍රී විජේ්සිංහ

මගේ් පුත
මේ පියාපත
නුඹේ ම ය

තක්සලා පාරේ
කුණු මඩ පිරුණු ගොවුදේ්
සුදට දිලි පියාපත

පුත නුඹට බර වැඩියයි
උදුරා දැමුවා ද
කලබලෙන් යනෙන විට

ගෙන බලන්නෙමි අතට
සුදු පෑ කෙඳි අතර
රතු පාට ලේ් පැල්ලම

කැට මුගුරු පහණින
රුදුරු ගිනි අවිගෙන
විද හෙලනු රිසි වූද
කවරෙක්
පැණි කුරුල්ලෙකු?

උකුස්සෝ මියයෙත්
රාජාලියෝ මරා දැමෙත්
පැණිකුරුල්ලෝ නොමැරෙත්

එ ද මපුත
මේ පියාපත නම්
නුඹගෙ ම ය

මධ්‍යම යාමය

Advertisements

March 9, 2009 - Posted by | Rathna Sri Wijesinghe - රත්න ශ්‍රී විජේ්සිංහ

1 Comment »

  1. great Sir

    Comment by Anonymous | January 16, 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: