කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

Intro. – Rathna Sri Wijesinghe – රත්න ශ්‍රී විජේ්සිංහ

rathna-sri-wijesinghe
රත්න ශ්‍රී විජේ්සිංහ දශක ගණනාවක සිටම කාව්‍ය නිර්මාණකරණයෙහි සහ ගේ්ය පද රචනයෙහි යෙදී සිටින සම්මානනීය නිර්මාණකරුවෙකි.
තරු ලකුණ, මධ්‍යම යාමය
Advertisements

March 9, 2009 - Posted by | Rathna Sri Wijesinghe - රත්න ශ්‍රී විජේ්සිංහ

2 Comments »

  1. We like to send some info to his book web page..but ‘contact us’ page doesn’t work? could you pl send an email ? thanks

    Comment by Anonymous | June 8, 2013 | Reply

  2. රුහුණු සරසවි කෘෂි පීඨයේ දේශනයක් සඳහා රත්නශ්‍රි මහත්ම කැඳවා ගැනීමට අවශ්‍යව ඇත. කරුණාකර දුරකථන අංකය ලබාදෙන්න
    මා සනත් 0773647717

    Comment by igclanka | March 3, 2017 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: