කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

ප්‍රවේශ සටහන – අළුත් හුස්මක් එක්ක ආයෙත් වැඩ පටන් ගනිමු.

බූන්දිය වෙනුවෙන් කාලය සහ ශ්‍රමය කැප කරන්නට සිදු වීම නිසාවෙන් කවිසිත් ඩොට් කොම් නමින් පවත්වාගෙන ගිය වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීම අප අතින් දිගින් දිගටම අත පසු විය. බූන්දි වෙබ් අඩවියේ් සහෝදර වෙබ් අඩවියක් ලෙස එය නව ප්‍රවේශයකින් එළි දක්වා, සාමූහික ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් එය පවත්වාගෙන යාමට අපි තීරණය කෙළෙමු.

කවිසිත් මූලික වශයෙන්ම ලාංකේ්ය කවි කිවිඳියන් සහ ඔවුන්ගේ් නිර්මාණ හඳුන්වාදීමත් නිර්මාණ සඳහා ජාලගත සංරක්ෂණ වැඩපිළිවෙළක් (Internet Archive) ඇති කරගැනීමත් ඉලක්ක කර ගත් වෑයමකි. බූන්දියේ් වර්ධනය සමග අපට ලැඛෙන නිර්මාණ සාපේ්ක්ෂව ඉහළ යෑම හේ්තුවෙන් ඒවා ඉක්මනින් ඛෙදා ගැනීමේ වඩා කාර්යක්ෂම යාන්ත්‍රණයක් අපට අවශ්‍ය වීම ද කව්සිත් නව ප්‍රවේශය ඉක්මන් කරවන්නක් විය.

මෙහි ලා, අදියර වශයෙන් ඉටු කර ගැනීමට අපේ්ක්ෂිත අරමුණු කිහිපයකි

1. මුල් අදියරේදී අපගේ් සුරැකුම් (Backups) වල තිඛෙන නිර්මාණ, කවි කිවිඳියන්ගේ් නමින් වර්ගීකරණය කොට වෙබ් අඩවියේ් මූලික සැකැස්ම (Basic Framework) සූදානම් කර ගැනීම.
කවි කිවිඳියන් පිළිබඳ දළ හඳුන්වාදීමේ සටහනක් ආරම්භයක් වශයෙන් එක් කිරීම.
(එම හඳුන්වාදීම් සඳහා එක් කළ යුතු තොරතුරු අපට ලබා දීමෙන් වඩා විධිමත් තොරතුරු ප්‍රභවයක් ඇති කර ගැනීමට සහයෝගය ලබා දෙන්න. හැකිනම් ඔබේ ඡායාරූපයක් ද එවන්න.)

2. දෙවන අදියරේ දී, නිර්මාණකරුවන් විසින් එදිනෙදා කරනු ලබන නිර්මාණ ඔවුන් විසින්ම වෙබ් අඩවියට එක් කිරීම පිණිස යාන්ත්‍රණයක් සැකසීම. වෙබ් අඩවියේ් වර්ධනය පිණිස නිර්මාණ එක් කිරීම යම් නිශ්චිත කාල සීමාවක් මුළුල්ලේ් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

3. තෙවන අදියරේ දී, නිර්මාණකරුවන් පිළිබඳ හඳුන්වාදීම් සටහන් ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කිරීම.
නිර්මාණකරුවන්ගේ් නිර්මාණ අතුරින් තෝරාගත් නිර්මාණ ප්‍රමාණයක් ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කිරීම.
එම පරිවර්තිත වියමන් ඇසුරෙන් කවි කිවිඳියන්ගේ් තොරතුරු සහ නිර්මාණ විකිපීඩියා බඳු ජාත්‍යන්තර තොරතුරු ප්‍රභවයන් සමග එක් කිරීම.

බූන්දියේ් අපි
www.boondi.lk

Advertisements

March 19, 2009 Posted by | Misc. - වෙනත් | 3 Comments