කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

මිනිසුනේ – Author Unknown – අඥාත කර්තෘ

සොබාදහමත් දහමක්ය
එහි ද කුරිරුකම් ඇත

මම සොයා ගත් එක කුරිරුකමක් හෙලි කරමි දැන්

මිනිස් සිරුරට
බාහිරින් එන රෝගකාරක
හා සටන් වදිනට
රතු හමුදාවක් දී ඇතත්
ප‍්‍රතිශක්තිකරණය

දුන්නේ ද මිනිස් සමූහයාට
මිනිස් සමාජයට වැළකෙන්නට පරසතුරු උවදුරින්
යම් දෙයක් ඒ ලෙසින්
ගලවා ගන්නට සමාජ දේහය ම?

නැත මිනිසුනේ නැත

ඒ ප‍්‍රතිශක්තිකරණ රතු හමුදාව
අපට සදා ගන්නට
සිදු වී ඇත

කොයි තරම් කුරිරුද
අසාධාරණ ද
මෙ සොබා දම් මාතාව?

ඒඩ්ස් වෛරසය මෙන්ම ධනේෂ්වර ක‍්‍රමය ද
සොබාදම් මාතාව ඇණ ගසා ඇත

ඉතින් අපි කුමක් කරමු ද?

එක රතු හමුදාවක් හදමු

ලේවල දුවන ගමන්
හදවත් වලද දුවනට!
Advertisements

April 29, 2009 Posted by | Author Unknown - අඥාත කර්තෘ | Leave a comment