කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

මිනිසුනේ – Author Unknown – අඥාත කර්තෘ

සොබාදහමත් දහමක්ය
එහි ද කුරිරුකම් ඇත

මම සොයා ගත් එක කුරිරුකමක් හෙලි කරමි දැන්

මිනිස් සිරුරට
බාහිරින් එන රෝගකාරක
හා සටන් වදිනට
රතු හමුදාවක් දී ඇතත්
ප‍්‍රතිශක්තිකරණය

දුන්නේ ද මිනිස් සමූහයාට
මිනිස් සමාජයට වැළකෙන්නට පරසතුරු උවදුරින්
යම් දෙයක් ඒ ලෙසින්
ගලවා ගන්නට සමාජ දේහය ම?

නැත මිනිසුනේ නැත

ඒ ප‍්‍රතිශක්තිකරණ රතු හමුදාව
අපට සදා ගන්නට
සිදු වී ඇත

කොයි තරම් කුරිරුද
අසාධාරණ ද
මෙ සොබා දම් මාතාව?

ඒඩ්ස් වෛරසය මෙන්ම ධනේෂ්වර ක‍්‍රමය ද
සොබාදම් මාතාව ඇණ ගසා ඇත

ඉතින් අපි කුමක් කරමු ද?

එක රතු හමුදාවක් හදමු

ලේවල දුවන ගමන්
හදවත් වලද දුවනට!
Advertisements

April 29, 2009 - Posted by | Author Unknown - අඥාත කර්තෘ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: