කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

සිඟිති කලලයකට – Isuru Prasanga – ඉසුරු ප්‍රසංග

ISURU PRASANGA Sigithi Kalala

Advertisements

June 9, 2009 - Posted by | Isuru Prasanga - ඉසුරු ප්‍රසංග

2 Comments »

  1. methek kal kalemi hama deyama……….nisi kala nisi welawata.kalayai eya wenas karannata………………..

    Comment by prabhashi | April 24, 2013 | Reply

  2. niyamai

    Comment by Anonymous | July 26, 2015 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: