කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

පර්දාව – Anjana Jayaweera – අංජන ජයවීර

ආදරයේ දුහුල් පට
සිරකර තැනූ
කළු පාට ඝන රෙද්ද

Advertisements

March 3, 2009 Posted by | Anjana Jayaweera - අංජන ජයවීර | Leave a comment

Intro. – Anjana Jayaweera – අංජන ජයවීර

anjana-jayaweera
1988 දී උපන් අංජන ලාබාල වියේ් සිටම කවියට පෙම් බඳින තරුණ කවියෙකි. පරිගණක ක්ෂේ්ත්‍රයේ් රැකියාවක නියුතු වෙන අංජන බූන්දිය සමග සයිබර් සාහිත්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වල නියැලෙයි.
anjana.jayaweera@gmail.com
යථාර්ථය අකුරු කරන්නට
0714611800

March 3, 2009 Posted by | Anjana Jayaweera - අංජන ජයවීර | Leave a comment