කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

එකෝමත් එක කාලෙක – Charith Senadheera – චරිත් සේනාධීර

ekomath-eka-charith-s

Advertisements

April 22, 2009 Posted by | Charith Senadheera - චරිත් සේනාධීර | Leave a comment

නෙක වර්ණ – Charith Senadheera – චරිත් සේ්නාධීර

a2

February 25, 2009 Posted by | Charith Senadheera - චරිත් සේනාධීර | Leave a comment

Intro. – Charith Senadheera – චරිත් සේ්නාධීර

charith
චරිත් සේ්නාධීර කවියෙකි. සිත්තරෙකි. කංචුක නිර්මාණ ශිල්පියෙකි. අනන්තයට යන පාර දිගේ් ඇතුළු බොහෝ ප්‍රකට ගීත ලියූ චරිත් ආනන්දයේ් ආදි සිසුවෙකි. ඔහු දැනට ඇඟළුම් ක්ෂේ්ත්‍රයට සම්බන්ධව විලාසිතා නිර්මාණ ශිල්පියෙකු ලෙස රැකියාවක නියුතුව සිටී. සිත්තම්කරණයෙහි ඇති සිය හැකියාව සහ කවිකම මුහු කොට පර්යේ්ෂණාත්මක නිර්මාණ චාරිකාවක නියැලෙයි.
chariths@masholdings.com

February 25, 2009 Posted by | Charith Senadheera - චරිත් සේනාධීර | Leave a comment